Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor www.charaenaan-insight.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.charaenaan-insight.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Charaenaan-Insight / Charaenaan's Creations. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Charaenaan-Insight / Charaenaan's Creations is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij charaenaan-insight/ Charaenaan's Creations.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Charaenaan-Insight / Charaenaan's Creations te mogen claimen of te veronderstellen.

Charaenaan-Insight / Charaenaan's Creations streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze site onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Charaenaan-Insight aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.charaenaan-insight.nl op deze pagina.

ARTIKEL 1

De op de website vermelde prijzen zijn in Euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Betaling kan plaatsvinden door bankoverschrijving - IDEAL of paypal

Charaenaan-Insight zal het artikel leveren nadat de betaling is ontvangen.
De levertijd gaat in op het moment dat Charaenaan-Insight de betaling heeft ontvangen.

Minimaal te besteden bedrag is 15 euro excl. verzendkosten

Rekeningnummer ABN AMRO
NL45ABNA061.51.94.508
t.n.v N. Christina t.a.v Charaenaan

ARTIKEL 2

Charaenaan-Insight brengt verzendkosten / administratie kosten in rekening.

De hoogte van deze bijdrage voor verzending in Nederland wordt per gewicht van de bestelling berekend .

De verzendkosten per pakketpost worden berekend naar gewicht

Maximale formaat binnenland
0-10 kg: 100 x 50 x 50 cm
10-30 kg: 175 x 78 x 58 cm

Gewicht t/m 2 kg ** 2 kg 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg

NL

De verzendkosten zijn voor uw eigen rekening. (ook bij retour verzendingen)


ARTIKEL 3

Na ontvangst van de order krijg je onmiddellijk per e-mail een bevestiging van de bestelling

Zodra het verschuldigde bedrag op de rekening van Charaenaan-Insight is bijgeschreven, verzendt de Charaenaan-Insight bestelde artikelen binnen 5 tot 10 werkdagen (mits op voorraad)

In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop wij geen invloed hebben, noch redelijkerwijs kunnen hebben en welke een levering van enige gekochte zaak onmogelijk maakt, worden wij ontslagen van onze verplichtingen uit hoofde van de met de koper gesloten overeenkomst.
Een koper kan in geval van overmacht geen vergoeding van door geleden schade van ons vorderen. Ingeval van tijdelijke overmacht zijn wij gerechtigd de levertijd te verlengen met de tijd, gedurende welke tijdelijke verhindering tot levering ten gevolge van overmacht duurt.

ARTIKEL 4

Indien de bestelling niet aan uw wensen voldoet , dan kunt u de bestelling, op eigen kosten, retourneren.
U dient te doen binnen 14 dagen na aflevering van de bestelling onder opgaaf van redenen .
Wij stellen het op prijs dat een retour zending vooraf per e-mail wordt aangemeld.

Voor retour ontvangen bestellingen welke niet bezorgd konden worden wegens uw afwezigheid stelt Charaenaan-insight zich niet verantwoordelijk voor de gemaakte kosten, wel kunnen wij indien u hiermee accoord gaat de kosten halveren en aan u terug storten.

Zonder voorafgaand overleg worden de verzendkosten standaard al niet door ons vergoed.

Houdt er ook rekening mee dat onvoldoende gefrankeerde retourzendingen en niet aangemelde retourzendingen door ons niet worden gecrediteerd.
Vervolgens dient u dan binnen 14 dagen na aflevering van de bestelling de ongebruikte artikelen in de originele verpakking te retourneren aan:

Charaenaan-Insight
Breitnerhof 42
1628XL Hoorn
Noord-Holland

Wij staan in voor de goede kwaliteit van onze producten.
Indien en voor zover wij garantie verstrekken, zal deze garantie bestaan uit de garantie die een fabrikant van een zaak geeft.
Zelf geven wij geen andere garantie dan hetgeen wettelijk is bepaald.
Indien wij om welke reden dan ook aansprakelijk zijn voor (product-) schade, zal een koper ten hoogste recht hebben op een wettelijke schadevergoeding.
Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, noch voor omzetverlies en/of winstderving.


Charaenaan-Insight zal de aankoopwaarde zo spoedig mogelijk na ontvangst van de retour zending terugbetalen.
Charaenaan-Insight behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt, wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd of wanneer de goederen niet in originele verpakking retour zijn gezonden.

Charaenaan-Insight behoudt zich voorts het recht voor retourzendingen te weigeren wanneer de artikelen niet binnen 14 dagen na aflevering van de bestelling zijn geretourneerd of de retour zending niet binnen twee dagen na aflevering van de bestelling Charaenaan-Insight per e-mail is gemeld.

CD`s en gebruiksartikelen kunnen niet worden geruild of teruggezonden

Boeken kunnen alleen geretourneerd worden, wanneer er sprake is van een misdruk of bind fout.

Is uw bestelling beschadigd aangekomen dient u het dezelfde dag nog aan ons te melden.

Is uw bestelling incompleet dan dient u dit binnen 2 dagen te melden.

ARTIKEL 5

Charaenaan-Insight staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties.
Uitzondering hierop vormen eventuele kleurverschillen bij bijvoorbeeld natuursteen producten.
Gebreken die zijn ontstaan als het gevolg van normale slijtage of die zijn te wijten aan aanmerkelijke schuld van de klant vallen niet onder de garantie.

ARTIKEL 6

Charaenaan-Insight is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ernstige bedrijfs- storingen bij Charaenaan-Insight en transport stagnatie.

ARTIKEL 7

Deze website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay-out en de tekst auteursrechtelijk beschermt.
Niets van deze website mag zonder toestemming van Charaenaan-Insight worden gebruikt voor andere websites en/of voor andere doeleinden worden gebruikt.

Foto’s uit van eigen Productie en promotie beeldmatriaal mogen door Charaenaan-insight / Charaenaan`s Creations online en offline gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten.
Bijvoorbeeld in de portfolio op de website of plaatsing op social media. 

Charaenaan-insight / charaenaan`s creations blijft eigenaar van de door haar gemaakte foto’s en het is daarom niet toegestaan de fotobestanden te verkopen of hergebruiken voor commercieel gebruik.


ARTIKEL 8

We zullen uw persoonlijke gegevens nooit ter beschikking stellen aan derden, tenzij we daar wettelijk toe worden verplicht.
We waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om jouw persoonlijke informatie te beschermen.

Als u reageert via het e-mailformulier, vragen wij o.a. uw naam, adres en e-mail adres.
Deze gegevens gebruiken we om je de gevraagde informatie of aanbieding toe te sturen.
Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres en afleveradres nodig om de bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Charaenaan-Insight stelt alles in het werk om jouw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen inbraak door derden.
Charaenaan-Insight conformeert zich aan actuele richtlijnen van overheid en relevante organisaties die zich toeleggen op de borging van privacy.

Artikel 9

Bestellingen welke buiten schuld van Charaenaan-Insight tijdens verzending zijn zoekgeraakt,
zullen niet worden vervangen of financieel vergoed.
Deze maatregel geldt niet indien het
zoekraken aantoonbaar te wijten is aan nalatigheid van Charaenaan-Insight.

Indien wij de verzending retour ontvangen en blijkt dat u de verzend-gegevens niet juist heeft ingevuld dan zijn wij hier niet verantwoordelijk voor en zullen wij de verzendkosten niet vergoeden.

Als u het pakket alsnog wilt ontvangen dient u de verzendkosten zelf opnieuw te moeten betalen

Cookies:

In onze website worden zowel in de informatiepagina’s als in de webwinkel gewerkt met cookies.
Bij de informatiepagina’s worden in sommige toepassingen cookies verwerkt. Een cookie is een klein tekstbestand met informatie over de gebruiker dat naar de harde schijf van een gebruiker wordt geschreven.
De cookies die wij toepassen bevatten geen persoonlijke informatie.
Als de gebruiker de browser sluit, wordt de cookie verwijderd.
De reden waarom wij cookies gebruiken is om de gebruikers tijd te besparen, zodat informatie niet steeds opnieuw geladen hoef te worden. Indien de gebruiker zijn browser zo instelt dat de cookie wordt geweigerd, kan hij of zij desondanks volledig gebruik maken van de informatiepagina’s in de site.
Met nadruk willen we stellen dat we nooit cookies zullen gebruiken om je reclame of aanbiedingen te sturen.

Bij de webwinkel gebruiken we cookies om je actuele bestelling te onthouden, dus om te onthouden wat je in je winkelmandje hebt. Als er geen cookie kan worden weggeschreven (omdat je dat in je browser zo hebt ingesteld) kan de inhoud van het winkelmandje dus niet ‘onthouden’ worden en kunnen er geen artikelen in geplaatst worden en kun je dus geen gebruik maken van de webwinkel.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2012 - 2024 charaenaan-insight new age en wellness gifts | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel